Tekniska studiebesök

Adress: 291 80 Kristianstad Visa karta

Adress: 291 80 Kristianstad

I Kristianstad finns Sveriges lägsta punkt och staden hotas återkommande av översvämningar. Inför en framtid med klimatförändringar och därmed ökad översvämningsrisk gäller det att vara förberedd.

Kristianstads kommun arbetar därför aktivt med översvämningsskydd, men ligger också i framkant när det gäller åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Dessa satsningar, t.ex. anläggningen som producerar biogas ur organiskt avfall, lockar besökare från jordens alla hörn. Välkommen på studiebesök!


Värme
Allöverket
Allöverket är kommunens kraftvärmeverk och den satsning som genererat de största koldioxidbesparingarna i kommunen, ca 75 000 ton. Här eldas biobränslen till 97% och det mesta är flis eller pellets.
Kontakta C4 Energi AB på telefonnummer 044-780 75 00 för information och bokning av studiebesök.

Lokalt värmenät
I tre orter i kommunen, Fjälkinge, Vä och Åhus har småskaliga värmeverk byggts. De försörjer orterna med värme producerad ur biobränslen.
Kontakta C4 Energi AB på telefonnummer 044-780 75 00 för information och bokning av studiebesök för småskalig fjärrvärme (Small scale district heating)

Halmpanna
På Önnestadsgymnasiet finns en halmeldad panna som förser skolan med värme.
Kontakt för studiebesök: Martin Holmén, Kommunledningskontoret 044-13 51 98. Ingen nedre gräns för antal besökare utan det avgörs från fall till fall.

Pelletspanna
Antalet hushåll som har pellets som värmekälla ökar kontinuerligt i Kristianstad. Kommunen har haft projekt där bidrag delats ut till hushåll som konverterat från olja till pellets. Det finns också ett flertal större pelletspannor, t.ex. i en handelsträdgård och i flera av de kommunala lokalerna t.ex. skolor.
Kontakt för studiebesök: Martin Holmén, Kommunledningskontoret 044-13 51 98. Ingen nedre gräns för antal besökare utan det avgörs från fall till fall.

Avfall
Snårarp
I kretsloppsparken i Snårarp sorteras avfall och skickas därefter till den behandling som är lämpligast. Stora mängder material kan återvinnas, trädgårdsavfall komposteras och brännbart material skickas till förbränning. Sedan parken togs i bruk 2001 har mängden avfall som deponeras minskat med ca 40 000 ton per år.
Kontakt för studiebesök: Johan Larsson, Kretsloppsparken, 044-28 24 52. Ingen nedre gräns för antal besökare utan det avgörs från fall till fall.

Karpalund
I Karpalund samrötas organiskt hushållsavfall, organiskt avfall från livsmedelsindustrin och gödsel och biogas bildas. Biogasen är ett förnyelsebart bränsle som kan användas både för fordonsdrift och som bränsle i fjärrvärmen. Kvar efter processen blir en näringsrik rötrest som används som gödsel i jordbruket.
Kontakt för studiebesök: Tore Sigurdsson, Kristianstads Biogas AB. Ingen nedre gräns för antal besökare utan det avgörs från fall till fall.

Reningsverket
I Kristianstads centrala reningsverk bildas biogas ur avloppslammet. Tidigare facklades gasen bort men nu tas den tillvara och används som fordonsgas eller som bränsle i fjärrvärmen.
Kontakt för studiebesök: Göran Johansson, Reningsverket
0733-13 97 77. Reserv: Jan Bogdanowicz, Reningsverket
0733-13 53 53. Max 10-15 besökare.

Alternativt fordonsbränsle
Reningsanläggning för biogas
För att gasen som bildas i Karpalund och i reningsverket ska kunna användas för fordonsdrift måste den renas från koldioxid. Detta görs genom att gasen ”tvättas” så att koldioxiden följer med vattnet och nästan ren metangas blir kvar.
Kontakt för studiebesök: Tore Sigurdsson, Kristianstads Biogas AB. Minsta antal besökare: 5 st. Kan dock göra undantag om det skulle vara någon speciell grupp.

Tankstation för biogas och bussdepå
Biogasen kan användas i både lätta och tunga fordon och den komprimeras inför tankningen. De flesta fordon tankas med snabbtankningen, som går på 2-3- minuter. Stadsbussarna i Kristianstad är dock så många och tankas ofta samtidigt och därför används långsamtankning för dessa, vilken oftast sker över natten.
Kontakt för studiebesök: Lennart Erfors, Kommunledningskontoret,
044-13 61 60.

Övriga förnyelsebara energikällor
Vindkraftverk
I arbetet med att komma bort från beroendet av fossila bränslen har Kristianstads kommun även satsat på vindkraftverk. I kommunen finns idag 18 vindkraftverk och fler är planerade.
Kontakt för studiebesök: Martin Holmén, Kommunledningskontoret 044-13 51 98. Ingen nedre gräns för antal besökare utan det avgörs från fall till fall.

Solenergi
Österängs bostadsområde hör till det så kallade miljonprogrammet. I samband med en renovering av husen installerades både solceller och solfångare. Solcellerna ger ca 11 MWh per år till elnätet och solfångarna, som idag tillsammans ger ca 100 MWh men som enligt planerna ska bli fler, försörjer lägenheterna med varmvatten.
Kontakt för studiebesök: Per-Ola Pershaf, ABK 044-780 32 20.
Reserv: Jim Fäldt, ABK, 044-780 32 06. Tar främst emot företag och organisationer.

Skyddsåtgärder i samband med klimatförändringen
Invallningen
Stora delar av Kristianstad är beläget under havsytan. År 2002 drabbades Kristianstad av en stor översvämning. I en framtid med ett förändrat klimat är det troligt att översvämningar blir ännu vanligare. Efter översvämningen 2002 har ett arbete påbörjats med att bygga vallar längs med Helge å och Hammarsjön för att förhindra nya översvämningar. Detta är ett stort projekt som kommer att kosta mellan 200 och 300 miljoner kronor.
Kontakt för studiebesök: Anders Pålsson, Räddningstjänsten,
044-13 50 02. Ingen nedre gräns för antal besökare utan det avgörs från fall till fall.


För studiebesök vid lägsta punkten, kontakta Turistbyrån för bokning av guide.

Allmänna frågor: Lennart Erfors, Kommunledningskontoret,

Show more

Om denna aktivitet

  • Telefonnummer
    +46 (0)44-13 61 60